เปิด ศูนย์สร้างสุขชุมชน” รพสต.ม่วงงาม
อบจ.สงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูฯ
จัดตั้ง “ธนาคารสร้างสุขชุมชน”
อบจ.สงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูฯ
จัดตั้ง “ธนาคารสร้างสุขชุมชน”
อบจ.สงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูฯ
จัดตั้ง “ธนาคารสร้างสุขชุมชน”
โครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านประจำหน่วยบริการ “ธนาคารสร้างสุขชุมชน”
จัดตั้ง “ธนาคารสร้างสุขชุมชน”
ครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านประจำหน่วยบริการ “ธนาคารสร้างสุขชุมชน”

ประชุมคณะทำงานด้านศูนย์ซ่อมและผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพ…

     วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะทำงานด้านศูนย์ซ่อมและผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ทั้ง ๒ ศูนย์ และหารือแนวทางการพัฒนาระบบบริการศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน


อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคณะทำงานด้านการ…

     วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคณะทำงานด้านการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕ 


อ่านต่อ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "บ้านสร้างสุขชุมชน"

     วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคมอาสาสร้างสุข อบจ.สตูล และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สตูล เข้าร่วมประชุมหารือการขยายผลเพื่อสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูลโดย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธาน


อ่านต่อ

ลงสำรวจพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์สร้างสุขชุมชนตำบลทุ่งลาน

     วันที่  ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งลาน โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง นำโดยนายประสิทธิ์  แก้วมรกต นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลาน และ สจ.อุดม  แก้วสุวรรณ์ เข้าร่วมการประชุม 


อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานด้านการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

     วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะทำงานด้านการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดย ผศ.ดร.เนตรนภา คู่พันธวี ผศ.การพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  มอ. เป็นประธาน เพื่อพิจารณาโครงการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๘ โครงการ ๕ หน่วยงาน


อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงโครงการธนาคาร ๑๐๐๐ เตียง

     วันที่ ๘ เมษษยน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา  ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการจัดตั้งศูนย์ยืม - คืน เตียงนอนเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง  ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๑๔๑ แห่ง  ผ่านทางระบบ VDO Conference


อ่านต่อ

“เครือข่ายบ้านสร้างสุขชุมชน” เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ…

     วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา นำโดย  นายล่องหิ้น  ทิพย์แก้ว  สจ.อำเภอบางกล่ำ   ลงพื้นที่มอบบ้านสร้างสุขชุมชน  ให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่อำเภอบางกล่ำ   ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน  ขอขอบคุณ  เตียงและที่นอน  จากห้างหุ้นส่วนจำกัด  รุ่งโรจน์เฟอร์นิเจอร์  อินเตอร์เนชั่นแนล  และถุงยังชีพ จากบริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  Smile service for all  Songkhla


อ่านต่อ

"เครือข่ายสร้างสุขชุมชน"

     วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ กองสาธารณสุข  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา  และวิทยาลัยชุมขนสงขลา  ร่วมประชุมปรึกษาหารือวางแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลา   เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ ๓ วัย   แหล่งเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน  และนวัตกรรมหมอนสุขภาพ


อ่านต่อ

ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์สร้างสุข

     วันพุธ ที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าช้าง โรงพยาบาลบางกล่ำ ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์สร้างสุขชุมชนตำบลท่าช้าง อ.บางกล่ำ เพื่อกระจายศูนย์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพลงสู่ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพแก่คนพิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน  และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง  ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม  และมีมาตรฐาน


อ่านต่อ

ถอดบทเรียนการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้…

     วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคมอาสาสร้างสุข เข้าร่วมถอดบทเรียนการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการขั้นพื้นฐานโดยการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยอย่างมีความเหมาะสมกับความพิการและข้อจำกัดทางสุขภาพ


อ่านต่อ

May 2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
3824987
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
487
8682
9169
3741230
285772
278632
3824987

Your IP: 34.204.174.110
2022-05-23 01:21
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์