เปิด ศูนย์สร้างสุขชุมชน” รพสต.ม่วงงาม
อบจ.สงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูฯ
จัดตั้ง “ธนาคารสร้างสุขชุมชน”
อบจ.สงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูฯ
จัดตั้ง “ธนาคารสร้างสุขชุมชน”
อบจ.สงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูฯ
จัดตั้ง “ธนาคารสร้างสุขชุมชน”
โครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านประจำหน่วยบริการ “ธนาคารสร้างสุขชุมชน”
จัดตั้ง “ธนาคารสร้างสุขชุมชน”
ครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านประจำหน่วยบริการ “ธนาคารสร้างสุขชุมชน”

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๕

     วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่าย เข้าร่วม การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๕ นำโดย นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เป็นประธาน เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกองทุน ฯ และ เพื่อพิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการปรับสถภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ฯ ประจำปี ๒๕๖๕


อ่านต่อ

"บ้านสร้างสุขชุมชน" ประชุมคณะทำงานด้านการปรับสภาพแ…

     วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงครั้งที่ ๒ /๒๕๖๕  นำโดย นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เป็นประธาน  เพื่อพิจารณาขอรับงบประมาณการโครงการปรับสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ  ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน  และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง  ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔๐ หลัง


อ่านต่อ

ลงสำรวจพื้นที่ขยาย ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน อบต. สนามชัย อ.สทิ…

     วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลาร่วมลงสำรวจพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนณ อบต. สนามชัย อ.สทิงพระ  โดยมีนายปราโมทย์ รัสมี นายก อบต.สนามชัย และ นายช่าง อบต.สนามชัย ให้การต้อนรับ เพื่อหารือสนับสนุนสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน และลงเยี่ยมคนพิการในพื้นที่พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ


อ่านต่อ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดปัตตานี

     วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา นำโดยนางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ หัวหน้างานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายก อบจ.ปัตตานี เป็นประธาน 


อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานด้านศูนย์ซ่อมและผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพ…

     วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะทำงานด้านศูนย์ซ่อมและผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ทั้ง ๒ ศูนย์ และหารือแนวทางการพัฒนาระบบบริการศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน


อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคณะทำงานด้านการ…

     วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคณะทำงานด้านการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕ 


อ่านต่อ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "บ้านสร้างสุขชุมชน"

     วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคมอาสาสร้างสุข อบจ.สตูล และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สตูล เข้าร่วมประชุมหารือการขยายผลเพื่อสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูลโดย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธาน


อ่านต่อ

ลงสำรวจพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์สร้างสุขชุมชนตำบลทุ่งลาน

     วันที่  ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งลาน โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง นำโดยนายประสิทธิ์  แก้วมรกต นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลาน และ สจ.อุดม  แก้วสุวรรณ์ เข้าร่วมการประชุม 


อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานด้านการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

     วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะทำงานด้านการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดย ผศ.ดร.เนตรนภา คู่พันธวี ผศ.การพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  มอ. เป็นประธาน เพื่อพิจารณาโครงการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๘ โครงการ ๕ หน่วยงาน


อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงโครงการธนาคาร ๑๐๐๐ เตียง

     วันที่ ๘ เมษษยน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา  ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการจัดตั้งศูนย์ยืม - คืน เตียงนอนเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง  ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๑๔๑ แห่ง  ผ่านทางระบบ VDO Conference


อ่านต่อ

3853989
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
46
369
415
3851723
8352
310085
3853989

Your IP: 44.192.94.86
2022-06-27 02:49
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์