กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา

ติดตามการขอรับความช่วยเหลือ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

    ผู้ขอรับความช่วยเหลือ
 ว/ด/ป :  ที่ยื่นคำขอ  ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล(ผู้ประสาน) 

ความช่วยเหลือที่ต้องการ
 21/11/2562  สวาท​ วงษ์บำรุงเทวี  น.ส.ธนิษฐา​ วงษ์บำรุงเทวี เตียงผู้ป่วยและเบาะลม
 26 /11/62 สาย ทองฉีด    กองทุนฟื้นฟูฯ รถโยก 
26 /11/62 เพียร ลอยลิบ นางสาวกันติศา  สุวรรณชนะ รถเข็น
26 /11/62 เริ่ม นวลเขียว นางสาวกันติศา  สุวรรณชนะ รถเข็น
26 /11/62 ยกอั้น ชูแก้ว นางสาวกันติศา  สุวรรณชนะ เครื่องบริโภคต่างๆ 
26 /11/62 หีด  หนูแท้ นางสาวกันติศา  สุวรรณชนะ เครื่องบริโภคต่างๆ 
26 /11/62 แช่ม  สมจิตร นางสาวกันติศา  สุวรรณชนะ เครื่องบริโภคต่างๆ 
25 /11/62 นางฮาฝีเส๊าะ หวังเด้ เจ้าหน้าที่สำนักแต้ว คุณกฤตภาส  ตียงผู้ป่วย

 

สำหรับหน่วยงานประสานติดต่อการช่วยเหลือ
ผู้ข้อความช่วยเหลือ ว/ด/ป : ที่ประสานงาน ผู้รับเรื่องประสานงาน หน่วยงานที่ให้ความ   ช่วยเหลือ
       
       

  

ช่วงการดำเนินงาน
ลำดับที่  ผู้ขอรับความช่วยเหลือ  หน่วยงานดำเนินการ สถานะการติดตาม 

ว/ด/ป :

ส่งมอบ

สถานะประสานงานแล้ว สถานะรออุปกรณ์ที่ขอ สถานะเรียบร้อยแล้ว
1.            
2.            
3.