กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา

ติดตามการขอรับความช่วยเหลือ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

    ผู้ขอรับความช่วยเหลือ
 ว/ด/ป :  ที่ยื่นคำขอ  ชื่อ-สกุล เพศ  วัน/เดือน/ปีเกิด 

ส่วนสูง/น้ำหนัก

ชื่อ-สกุล(ผู้ประสาน) 

ความช่วยเหลือที่ต้องการ
             
             

 

สำหรับหน่วยงานประสานติดต่อการช่วยเหลือ
ผู้ข้อความช่วยเหลือ ว/ด/ป : ที่ประสานงาน ผู้รับเรื่องประสานงาน หน่วยงานที่ให้ความ   ช่วยเหลือ
       
       

  

ช่วงการดำเนินงาน
ลำดับที่  ผู้ขอรับความช่วยเหลือ  หน่วยงานดำเนินการ สถานะการติดตาม 

ว/ด/ป :

ส่งมอบ

สถานะประสานงานแล้ว สถานะรออุปกรณ์ที่ขอ สถานะเรียบร้อยแล้ว
1.            
2.            
3.