โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ

นับแต่รัฐบาลประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อรับรองสิทธิของประชาชนตามมาตรา ๕๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ และตามมาตรา ๕๑ ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๐ ที่บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” และ “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ” ประกอบกับหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา ๘๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐  และมาตรา ๘๐ ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๐ ที่กำหนดให้ “รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านสาธารณสุข ดังนี้ (๒) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันนำไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและจัดบริการสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามมาตรฐาน ๔๗ ที่บัญญัติว่า “เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลในพื้นที่โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชน เพื่อให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้นที่โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน “คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘(๘) ประกอบมาตรา ๔๗ กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีส่วนร่วมในการสร้างหลักประกันสุขภาพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับบุคคลในพื้นที่ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ โดยวางหลักเกณฑ์ที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

                ๑) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังกวัด (อบจ.) ที่มีความพร้อมจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด โดยการสนับสนุนงบประจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่วนหนึ่งสมทบกับเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกส่วนหนึ่ง

                ๒) กำหนดให้มี “คณะกรรมการ” ที่มีองค์ประกอบของ ผู้แทนจาก อบจ. อบต. เทศบาล ผู้แทนจากหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนจากหน่วยบริการ ผู้แทนจากผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากกลุ่ม / องค์กร / ชมรมภาคประชาชนผู้พิการ / ผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการแก้ปัญหาให้กับกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

October 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
1923074
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6036
5933
48255
1817844
160474
132489
1923074

Your IP: 3.239.2.222
2021-10-23 23:20
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์