โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ

วิสัยทัศน์  “คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในจังหวัดสงขลา เข้าถึงบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจ

๑.) สนับสนุนให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมบริการทั้งหมดตามสิทธิประโยชน์

๒.) พัฒนารูปแบบและขีดความสามารถในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพของหน่วยบริการและสถานบริการด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน

๓.) สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการองค์กรผู้สูงอายุ และองค์กรอื่นๆ ในการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มเป้าหมาย

๔.) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเป้าหมาย โดยคำนึงถึงสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่มเป้าหมายอย่างเท่าเทียม

๕.) พัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลาให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรม ภิบาลพัฒนาศักยภาพองค์กรคนพิการ องค์กรผู้สูงอายุ และองค์กรอื่นๆ ในการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มเป้าหมาย

 

February 2020
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
0725050
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
14
160
660
720926
91547
80652
725050

Your IP: 3.233.221.149
2020-02-27 01:40
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์