สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ ๑๑ การประชุมวิชาการเรื่อง
“สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข”
สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ ๑๑ การประชุมวิชาการ
กองทุนฟื้นฟูฯ
สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ ๑๑ การประชุมวิชาการ
กองทุนฟื้นฟูฯ
กองทุนฟื้นฟูฯ
สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ ๑๑ การประชุมวิชาการ

๑) เพื่อให้คนพิการ  ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในเขตพื้นที่จังหวัด ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อสุขภาพจากหน่วยบริการ สถานบริการหรือองค์กรอื่น ๆ รวมทั้งได้รับเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ ในกรณีที่มีผลการตรวจวินิจฉัยหรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และรายการที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศกำหนด หรือรายการอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพรัดบเขตพื้นที่

๒) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการทุกระดับในจังหวัดนั้น ให้สามารถจัดบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความจำเป็นของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในท้องถิ่นชุมชนได้มากขึ้น

๓) เพื่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนและฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับชุมชนและในครอบครัวที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริการของหน่วยบริการสถานบริกการอย่างทั่วถึงในเขตจังหวัดนั้น

๔) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความเข้มข้นขององค์กรคนพิการ และองค์กรผู้สูงอายุ และองค์กรอื่น ๆ ให้สามารถร่วมมือกับหน่วยบริการและมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพช่วยเหลือคนพิการผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยกันเองได้ในระยะยาว

๕) เพื่อสนับสนุนให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับบริการขั้นพื้นฐานให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ

๖) เพื่อค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้มีประสิทธิภาพทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพในรอบปีงบประมาณนั้น

 

August 2019
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
358438
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
141
73
1536
330555
114003
54198
358438

Your IP: 100.24.209.47
2019-08-22 18:54