พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรม

     วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กองทุนฟื้นฟูสรรถภาพจังหวัดสงขลาได้จัดประชุมแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในสภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๓

นำโดย ผศ.ดร. นิคม สุวรรณวร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาข้อมูล เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานบนฐานข้อมูลเดียวกันได้ ลดช่องว่าง และความซ้ำซ้อนในการให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ