วันที่ ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ มอบบ้านสร้างสุขตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ดังนี้

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ 


๑.มอบบ้านสร้างสุขตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง นำโดยนายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายสาโรจน์ รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านไร่ ว่าที่ ร.ต.ธนกร บุญสิริธนา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านไร่ นายศุภวัฒน์ กลับกลาย ส.อบจ.เขต ๕ อ.หาดใหญ่ สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ลงมอบบ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านไร่ จำนวน ๒ หลังคาเรือน

๒.มอบบ้านสร้างสุขตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เขตพื้นที่อบต.พังลา อ.สะเดา นำโดย นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมกับ นางวิจิตรรักษ์ มุสิกราษฏร์ นายก อบต.พังลา นายประสาร ศรีวรรณ รองนายก อบต.พังลา นางภัสส์กุญช์  พยัคฆ์คำรน ปลัด อบต.พังลา ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒ เจ้าหน้าที่ของอบต.พังลา ลงมอบบ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ เขตพื้นที่อบต.พังลา จำนวน ๑ หลังคาเรือน

๓.มอบบ้านสร้างสุขตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง นำโดย
นายชอบ บิณกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งตำเสา ร่วมกับ นายณัฐพงศ์ ชาภิมล รองนายกฯ นางสาวทิวา ทวีสุต ปลัดเทศบาลฯ นายณัฐวุฒิ เกิดสุวรรณ ส.อบจ.เขต ๑๐ อ.หาดใหญ่ สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา สมาคมอาสาสร้างสุข และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ลงมอบบ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ เขตพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา จำนวน ๑ หลังคาเรือน

๔.มอบบ้านสร้างสุขตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง  นำโดยนายอับดลรอหมาน   กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ร่วมกับ นายสินธพ อินทรัตน์ นายก อบต.ท่าข้าม  นายวิเชื้อ พินิจสกูล  รองนายก อบต.ท่าข้าม  นายสมบัติ  พัฒนายิ่งเจริญ  ปลัด อบต.ท่าข้าม  สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา  สมาคมอาสาสร้างสุข และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ลงมอบบ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ เขตพื้นที่ อบต.ท่าข้าม  จำนวน ๑ หลังคาเรือน

๕.มอบบ้านสร้างสุขตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง  นำโดยนายวิชัย  กุหลาบวรรณ ส.อบจ.เขต ๑ อ.เมืองสงขลา  ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครสงขลา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ลงมอบบ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ เขตพื้นที่เทศบาลนครสงขลา  จำนวน ๑ หลังคาเรือน

๖.มอบบ้านสร้างสุขตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง  นำโดย นายนิติธร  จินดามณี ส.อบจ.เขต ๔ อ.หาดใหญ่ ร่วมกับ สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา  สมาคมอาสาสร้างสุข และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ลงมอบบ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ เขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่  จำนวน ๑ หลังคาเรือน

๗. มอบบ้านสร้างสุขตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง นำโดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ ลงมอบบ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ เขตพื้นที่อำเภอสะบ้าน ได้แก่ ตำบลสะบ้าย้อย  จำนวน ๒ หลังคาเรือน , ตำบลคูหา จำนวน ๒ หลังคาเรือน

๘. มอบบ้านสร้างสุขตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง  นำโดยนางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับนายนายวรพงศ์ ปราบ ส.อบจ.เขต ๑ อ.เทพา  เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ ,สมาคมคนพิการจ.สงขลาและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ลงมอบบ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ เขตพื้นที่อำเภอเทพา ได้แก่ ตำบลลำไพล  จำนวน ๒ หลังคาเรือน  ตำบลท่าม่วง จำนวน ๑ หลังคาเรือน

๙.มอบบ้านสร้างสุขตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง นำโดยนางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับนายศิริชัย หนิมา ส.อบจ.เขต ๒ อ.เทพา ,นารีรัตน์ สุวรรณเสวก ปลัดอำเภอเทพา ,นางประไพ ยะนายเดิม รองนายกอบต.เทพา
นายจรูญ เรืองสวัสดิ์วงศ์ รองนายกอบต.เทพา ,เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ ,สมาคมคนพิการจ.สงขลาและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ลงมอบบ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ เขตพื้นที่อำเภอเทพา ได้แก่ ตำบลปากบาง จำนวน ๑ หลังคาเรือน ตำบลเทพา จำนวน ๓ หลังคาเรือน

๑๐.มอบบ้านสร้างสุขตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง นำโดยนางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ นางสาวนารีรัตน์ สุวรรณเสวก ปลัดอำเภอเทพา ,นางประไพ ยะนายเดิม รองนายกอบต.เทพา
นายจรูญ เรืองสวัสดิ์วงศ์ รองนายกอบต.เทพา ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ต.เทพา ,สมาคมคนพิการจ.สงขลาและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ลงมอบบ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา จำนวน ๑ หลังคาเรือน

3882971
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
151
449
151
3880682
600
8977
3882971

Your IP: 18.204.56.97
2022-10-02 23:03